Inhoudsopgave

1. Algemene voorwaarden
Voorwaarden gebruik sipr.online.

2. Privacyverklaring
Dataverwerking persoonsgegevens door Sipr B.V..

3. Cookies
Cookiegebruik op sipr.online.

1. Voorwaarden sipr.online

-april 2018

Op deze pagina vindt u de disclaimer van sipr.online, zoals deze beschikbaar is gesteld door Sipr. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sipr is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Sipr.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Sipr te mogen claimen of te veronderstellen.

Sipr streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Sipr aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van sipr.online op deze pagina.

2. Privacyverklaring Sipr B.V.

Sipr B.V., gevestigd aan Helling 13 3523 CB Utrecht Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://sipr.online Helling 13 3523 CB Utrecht Nederland 030 - 2006 028

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sipr B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sven@sipr.online, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sipr B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Sipr B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Sipr B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sipr B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sipr B.V.) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sipr B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
Categorie Gegevens Bewaartermijn  Reden 
Klanten Persoonsgegevens 1 jaar Administratie
Potentiële klanten Persoonsgegevens 6 maanden Referentie tot eerdere communicatie m.b.t. voorstellen.
Websitebezoekers Pseudo-anonieme gegevens 26 maanden Historische gegevens ter referentie van de siteprestaties ten opzichte van het verleden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sipr B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sipr B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Wanneer er gewerkt wordt met uw websitebezoekers of klantenbestand kunnen deze in overeenkomst verwerkt worden door een van de volgenden derden.
Naam  Jurisdictie  Doel  Gegevens 
Facebook Ierland Meten van gedrag op websites. Geanonimiseerde gegevens worden gebruikt om vergelijkbare doelgroepen op te stellen ten behoeve van advertenties. Persoonsgegevens
LinkedIn Ierland Meten van gedrag op websites. Geanonimiseerde gegevens worden gebruikt om vergelijkbare doelgroepen op te stellen ten behoeve van advertenties.

Persoonsgegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sipr B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sipr B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Deze worden onderaan deze pagina verklaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sipr B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sven@sipr.online. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sipr B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sipr B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sven@sipr.online. Sipr B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

3. Cookies

Vernieuw of verander je cookie-instellingen vanuit de link in het menu.

Naam Doel Omschrijving
webconsent_consent Functioneel Bijhouden cookievoorkeuren.
webconsent_marketing Functioneel Bijhouden cookievoorkeuren.
webconsent_statistics Functioneel Bijhouden cookievoorkeuren.
webconsent_preferences Functioneel Bijhouden cookievoorkeuren.
PHPSESSID Functioneel Bijhouden van voorkeuren op de website.
_ga Analytisch Geanonimiseerd meten van sitegebruiken met Google Analytics.
_gat_UA-98974247-1 Analytisch Geanonimiseerd meten van sitegebruiken met Google Analytics.
_gcl_au Analytisch Geanonimiseerd meten van conversies vanuit de zoekmachine Google met Google Analytics.
_gid Analytisch Geanonimiseerd meten van sitegebruiken met Google Analytics.
glid Analytisch Geanonimiseerd meten van sitegebruiken met Google Analytics.
5ad188d5f9 Statistisch Bewaren van sessie voor chat.
nQ_cookieId Marketing Sessie token.
nQ_visitId Marketing Geanonimiseerd meten van sitegebruiken met Albacross

 

Heb je nog vragen over onze algemene voorwaarden, privacyverklaring of cookiebeleid? Neem dan gerust contact met ons op via 030 - 2006 028 of ons contactformulier.